Beskyttet Beskæftigelse

Vilsted Søgaard er et dagtilbud for borgere i beskyttet beskæftigelse.

Vi arbejder med meningsfuld beskæftigelse, der er så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt,

til vores udviklingshæmmede borgere.

Vilsted Søgaard blev dannet i 2006 og er en del af GLOBEN Vesthimmerland, som har flere

satellitter rundt i Vesthimmerland.

Målgruppen

Beskyttet beskæftigelse på Vilsted Søgaard tilbydes voksne borgere med udviklingshæmning eller anden

form for udviklingsforstyrrelse. Alle borgere bevilges efter Servicelovens §103 eller §104, som lyder:

§103: “ Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse

på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med

særlige sociale problemer”.

§104: “Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale

problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene”.